Sporta un fitnesa centrs
Jūs jau esat gatavi?
+(371) 67 408 318

 

Sporta kluba

MEVI GYM

Statūtu izraksts

Rīgā, 2012.g.

 

 
     lejupielādēt word
Biedrības nosaukums

1.1.               Biedrības nosaukums ir "Sporta klubs MEVI GYM”, turpmāk tekstā - Biedrība.

Biedrības mērķi

2.1.               Biedrības mērķi ir:

2.1.1.            organizēt un radīt nepieciešanos un pieejamos sporta nodarbībām apstākļus visām Latvijas iedzīvotāju grupām neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības un vecuma;

2.1.2.            propagandēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, veicināt Latvijas iedzīvotāju fizisko un garīgo attīstību;

2.1.3.            organizēt Biedrības biedriem un Biedrības asociētajiem biedriem maksimāli pieejamus apstākļus sporta nodarbībām no organizācijas, treneru, materiālu un sporta - bāzes viedokļa;

2.1.4.            sporta sacensību un pasākumu organizācija, tajā skaitā, bet ne tikai, kas sekmē fiziskās kultūras un sporta attīstīšanu Latvijā;

2.1.5.            jauniešu un bērnu treniņu procesa organizācija;

2.1.6.            organizēt un radīt pieejamos sporta apstākļus fiziskās kultūras un sporta nodarbībām personām ar ierobežotām iespējām;

2.1.7.            koordinēt darbu un apmainīties ar pieredzi ar citām valstīm, privātajām un sabiedriskajām organizācijām, lai sasniegtu Biedrības mērķus.

Asociētie biedri

9.1.               Par Biedrības asociēto biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kas ir ieinteresēta Biedrības mērķu sasniegšanā, kopīgu interešu realizācijā, resursu apvienošanā konkrēta mērķa sasniegšanai un cita veida sadarbībā. Asociētie biedri sadalās šādas četrās kategorijās: zelta asociētie biedri, sudraba asociētie biedri, bronzas asociētie biedri, asociētie biedri - juniori. Minētās kategorijas atšķiras ar biedru naudas lielumu un atbilstošām priekšrocībām.

9.2.               Asociētajam biedram nav balsstiesību.

9.3.               Asociētie biedri maksā biedru naudu. Biedru naudas apmērs tiek noteikts ar Valdes lēmumu.

9.4.               Asociētajam biedram jāievēro Biedrības statūti un jāpilda biedru sapulces un valdes lēmumi.

9.5.               Asociētajam biedram ir tiesības:

9.5.1.               piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos, aktivitātēs un darbībās, kas saistītas ar kopīgu interešu realizāciju;

9.5.2.               rakstveidā iesniegt priekšlikumus Biedrības darbības uzlabošanai;

9.5.3.               ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

9.5.4.               izmantot Biedrības sniegtos pakalpojumus.

9.6.               Asociētajam biedram nav tiesības:

9.6.1.               tikt ievēlētam Biedrības institūcijās;

9.6.2.               piedalīties Biedrības institūciju darbības rezultātu apspriešanā;

9.6.3.               iepazīties ar Biedrības gada pārskatu, revīzijas komisijas ziņojumiem un budžetu;

9.6.4.               prasīt sasaukt vai patstāvīgi sasaukt biedru sapulci.

9.7.               Pienākumus asociētajam biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot asociētā biedra pienākumus, kas atšķiras no citu biedru pienākumiem, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

9.8.               Asociētais biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Asociētajam biedram, izstājoties no biedrības, biedra nauda netiek atmaksāta.

9.9.               Asociēto biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

9.9.1.               Asociētais biedrs nav savlaicīgi nomaksājis biedra naudu. No brīža, kad tiek kavēts biedra naudas samaksas termiņš, Asociētā biedra piederība tiek apturēta (Asociētajam biedram nav tiesību izmantot Biedrības pakalpojumus), gadījumā, ja Asociētais biedrs 3 mēnešu laikā samaksā  biedra naudu, Biedrības piederība tika atjaunota;

9.9.2.               Asociētais biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

9.9.3.               Asociētais biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

9.9.4.               Asociētais biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto un kopsapulces un valdes lēmumiem.

9.10.                 Izstājoties no Biedrības, vai arī, ja Asociētais biedrs šajos statūtos noteiktajos gadījumos tiek izslēgts no Biedrības, samaksātā biedra nauda vai ieguldītā, ziedotā manta netiek atmaksāta/atgriezta.

 

 

 

pix
 
pix

Izmaiņas Sporta cīņas nodarbībās

  Cien. klienti! 17.janvārī pl.16:00 un 19:30 18.janvārī pl.16:30 un 19:30 Nenotiks...

Darba laika izmaiņas brīvdienās

Jau no septembra ir garāks darba laiks BRĪVDIENĀS: Sestdienās 9:00 - 21:00 Svētdienās...

Jaunais cenrādis

Jaunais cenrādis spēkā no 2017.gada 1. septembra
 
pix
pix
 
pix
 
pix