Sporta un fitnesa centrs
Jūs jau esat gatavi?
+(371) 67 408 318

Iekšējās kārtības noteikumi — Sporta un fitness centra "MeviGym"

Rīgā, 2014. gada 01.janvāris
Sporta un fitness centra "MEVI GYM" kas atrodas Rīgā, J. Čakstes gatvē 72 (turpmāk tekstā – Centrs) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē Centra klientu, darbinieku un apmeklētāju uzvedību Centrā un tie izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu, mērķtiecīgu un drošu Centra apmeklēšanu un Centra pakalpojumu saņemšanu.
Iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti visiem Centra apmeklētājiem un darbiniekiem. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo apmeklējumu tiesību, persona kļūst par Centra Klientu, un Centra apmeklēšanas tiesības iegādāšana apstiprina, ka Klients iepazinies un piekrīt Noteikumiem, kā arī apņemas tos pildīt.


1. CENTRA ABONEMENTA IEGĀDĀŠANĀS
Tiesības apmeklēt Centru un saņemt Centrā sniedzamos pakalpojumus tiek piešķirtas, iegādājoties Centra abonementu (turpmāk tekstā – AB) vairākkārtējiem apmeklējumiem (vienu reizi dienā) vai iegādājoties tiesību uz Centra vienreizējo apmeklējumu.
Iegādājoties AB Klientam ir jāaizpilda anketu, kurā viņš norāda t.sk. savus datus AB noformēšanai, kā arī veselības drošības nolūkos var sniegt informāciju par savu veselības stāvokli. Drošības nolūkos Centrs veic Klientu fotografēšanu.
Iegādātais AB ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai un nodot to citām personām aizliegts.
AB vairākkārtējiem apmeklējumiem ir magnētiska karte ( cena 3,00 Eur), kurā ir ieprogrammēta informācija par Klientu un t.sk. informācija par Centra apmeklēšanas laiku. AB derīguma termiņš sākas ar AB pirkšanas dienu, ja nav noteikts citādi. AB, t.sk. vienreizējais apmeklējums ir Klienta caurlaide Centrā un tas ir jāuzrāda Klientu reģistratūrā. AB derīgs tikai tās paredzētajā termiņā. Iegādājoties AB, t.sk. vienreizēju apmeklējumu saskaņā ar īpašiem piedāvājumiem (piemēram, piedāvājumi studentiem, pensionāriem, skolēniem), Klientam ir pienākums uzrādīt klientu reģistratoram dokumentu, kas apliecina attiecīgo statusu (students, pensionārs, skolēns), tai skaitā, bet ne tikai studentu vai skolēna apliecība, ISIC, pasniedzēju IPIC, invalīda vai pensionāra apliecība u.tml. Iegādājoties ģimenes AB, nodarbību apmeklē 1 (viens) bērns. Viens pieaugušais ar AB, kas atved bērnu uz nodarbībām, ir tiesīgs tai pašā laikā apmeklēt trenažieru zāli .
Centra dāvanu kartes izmantojamas jebkuram Centrā piedāvātajam pakalpojumam. Dāvanu karte izmantojama līdz tajā norādītajam datumam. Dāvanu karte izmantojama tās vērtības norādītajā apmērā vienreizēji. Atlikums pēc Dāvanu kartes vērtības netiek izmaksāts.


2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Centra darba laiks:
Darbdienās: no 07:00 līdz 23:00
Sestdienās: no 09:00 līdz 21:00 , svētdienās: no 9:00 līdz 20:00

Klientiem ir jāatstāj Centra telpas līdz Centra darba laika beigām.
Par izmaiņām Centra darba laikā Centra administrācija paziņo izziņot attiecīgo informāciju pie Klientu reģistratūras un Centra ieejas. Centrs nestrādā 1. janvārī, 24.jūnijā, 25.decembrī.
Klientu un Centra personāla drošības nolūkos Centra koplietošanas telpās darbojas video novērošana. Ieeja Centrā notiek, uzrādot vai iegādājoties AB Centra reģistratūrā. Klientiem ir jāapmeklē Centrs ievērojot AB iekļauto apmeklējuma laiku. Par apmeklējumu ārpus AB, t.sk. vienreizējā apmeklējumā noteiktajā laikā, t.i. pēc plkst. 16.00, vai aizmirsta karte - ir jāpiemaksā 3,00 Eur.
Klientam ir tiesības izmantot Centrā piedāvātos pakalpojumus, atbilstoši iegādātajam AB. Klientam ir pienākums, ienākot Centrā, nodot Klientu reģistratūrā AB glabāšanai vai nopirkt vienreizēju apmeklējumu pretī saņemot ģērbtuves skapīša atslēgu.
Aizejot no Centra Klientam ir jāatdod atslēga un dvielis Klientu reģistratūrā pretī saņemot atpakaļ AB. Klientiem ir pienākums stingri ieverot Centra iekšējas kārtības noteikumus, kā arī pildīt Centra klientu reģistratūras darbinieku un treneru rīkojumus.
Gadījumā, ja Centra Klients nevar uzrādīt Klienta Karti, bet vēlas apmeklēt nodarbības Centrā, tad Klientam pirms nodarbībām ir iespēja apmaksāt 3,00 Eur /- ( izdevumi par magnētiskās kartes atjaunošanu ) - šajā gadījumā AB esošo nodarbību skaits tiek samazināts.
Savukārt apmaksājot 3,00 Eur  par vienreizējo apmeklējumu, Klienta AB esošo nodarbību skaits netiek samazināts. Attiecas tikai uz aktīviem AB.
Izlaistās nodarbības netiek kompensētas.
Trenažieru zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā.
Bērnu grupās no 1,5 līdz 3 gadiem, vecāki noteikti vingro kopā ar bērniem.
Centrā drīkst nodarboties tikai speciāli paredzētajā apģērbā un apavos. Centrā (trenažieru zālē, aerobikas zālēs un tml.) ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielu apavos, kā arī nodarboties ar basām kājām un/vai kailiem.
Ja Klients vēlas izmantot papildus pakalpojumus, tad Klientam ir jāsaskaņo sev piemērotāko nodarbības vai procedūras laiku, ar speciālistu un pierakstīties klientu reģistratūrā.
Centrā visas iekārtas drīkst izmantot stingri ievērojot lietošanas norādījumus. Izmantotais inventārs pēc nodarbības jānoliek speciāli tam paredzētājā vietā (gan aerobikas, gan trenažieru zālē). Par jebkuru iekārtu bojāšanu jāziņo trenerim
un/vai klientu reģistratūrai. Klienti nes materiālu atbildību par Centra inventāra bojāšanu. Video- un fotografēšana Centrā atļauta tikai ar administrācijas rakstisku piekrišanu. Klientam ir pienākums ievērot sabiedrisko kārtību Centrā, kā arī būt pieklājīgiem ar citiem klientiem un Centra personālu. Klientam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību Centra telpās.
Jebkuru ieteikumu vai pretenziju gadījumā Klients ir tiesīgs personīgi vai rakstiski griezties pie Centra vadības.


3. KLIENTU MANTU GLABĀŠANA
Uzturoties Centrā personiskās mantas un apģērbs jāglabā skapīšos ģērbtuvē. Klients ir personīgi atbildīgs par personīgajām mantām, Centrs neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām. Klientam, kurš ir iegādājies AB ir tiesības, bez maksas izmantot centra seifu vērtīgo personisko mantu uzglabāšanai (uz nodarbību laiku). Centrs neatbild par atstāto mantu (tai skaitā, maka, somas saturu).Seifi Centrā atrodas pie Klientu reģistratoriem. Atrasto svešu mantu ir jānodod Klientu reģistratoriem. Informāciju par atstātam mantām var saņemt Klientu reģistratūrā. Centrā atrastā Klientu manta glabājas 3 (trīs) mēnešus. Šī termiņa notecējuma gadījumā visa neizņemtā manta uzskatāma par pamestu un tas paliek Centra rīcībā.


4. KLIENTU VESELĪBA
Klientam patstāvīgi jāseko savam veselības stāvoklim.
Pirms nodarbību uzsākšanas Klientam obligāti jākonsultējas ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Klientam ir bijušas tai skaitā, bet ne tikai sirds asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, pēcdzemdību periodā vai citas nopietnas slimības.
Klientam obligāti jāpaziņo trenerim par savu veselības stāvokli.
Nodarbību sākums Centrā nozīmē Klienta apzinātu apliecinājumu par medicīnisku kontrindikāciju neesamību.
Ja treniņa laikā parādās nepatīkamas sāpes, reibst galva vai diskomforta sajūta, Klientam nekavējoties jāpārtrauc nodarbību un jāgriežas pēc palīdzības pie trenera, vai Klientu reģistratūrā, un nepieciešamības gadījumos nekavējoties ir jālūdz izsaukt kvalificētais medicīniskais personāls.


Centrs neatbild par Klienta veselības stāvokli.
Traumu un nelaimes gadījumā, kas ir saistītas ar iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu/pārkāpumu, Centra administrācija atbildības nenes. Klients uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar uzturēšanos Centrā, tai skaitā, bet ne tikai nodarbības trenažieru zālē, aerobikas zālēs un citās telpās. Klientam ir pienākums trenažieru zāles pirmajā apmeklēšanā saņemt ievadinstruktāžu pie instruktora (trenera). Vecāki vai citi pieaugušie, kuri ierodas Centrā kopā ar bērniem, uzņemas visu atbildību par savu bērnu drošību un veselības stāvokli. Centra administrācija neatbild par Klientu bērnu drošību un veselības stāvokli, ja kaitējums nav radies fitnesa kluba vainas dēļ. 


5. CENTRĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS:
lauzt, demontēt un citādi bojāt Centra īpašumu, tai skaita, bet ne tikai inventāru, iekārtas, telpas; ienest Centrā jebkura ieroča veidus; atrasties un nodarboties Centra telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī; smēķēt Centra telpās; lietot alkohola saturošus dzērienus, narkotiskas vai psihotropa vielas, kā arī aizliegtas medikamentus; skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos Centra klientus/apmeklētājus un personālu; vadīt privātos treniņus; ienest Centra telpās (zālēs, atpūtas kompleksā) stikla traukus un pudeles; ienest/ievest mājdzīvniekus; lietot mobilo tālruņu aerobikas nodarbības laikā; pievīlēt jebkādas Centra (t.sk. skapīša) atslēgas; grupu nodarbību laikā pielietot individuālu horeogrāfiju bez trenera atļaujas; centra telpās skūt kājas, bārdu, atstāt Centra telpas higiēnas priekšmetus vai kā citādi pārkāpt higiēnas noteikumus.


6. SANKCIJAS
Atslēgas no skapja, dvieļa, silikona aproces nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā no Klienta ir iekasējama kompensācija 3.00 Eur apmērā.
Gadījumā, ja Klienta vainas dēļ ir bojātas Centra iekārtas, tad Klientam ir pienākums atlīdzināt Centram iekārtu remontu vai jaunu iekārtu pirkšanas cenu, iemaksājot attiecīgo summu Centra kasē vai uz Centra norēķinu kontu.
AB (magnētiskas kartes) nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā atjaunošanas izdevumus 3,00 Eur apmērā sedz Klients.


7. CENTRA ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS
Centra administrācija ir tiesīga ārkārtas gadījumos (piem. avārijas, iekārtas (trenažieru) bojāšana, trenera saslimšana u.tml.) vienpusēji izdarīt izmaiņas nodarbību sarakstā un/vai Centra un/vai nodarbību darba laikos iepriekš neinformējot par to Klientus. Steidzamajos vai avārijās gadījumos Centra administrācija patur sev tiesības slēgt atsevišķas telpas tai skaitā, bet ne tikai remontam, profilaksei. Ja Klients atrodas reibuma stāvoklī centra darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu Centra telpās un noteikt apreibuma pakāpi.

BŪSIM PATEICĪGI SAŅEMT NO JUMS PIEDĀVĀJUMUS PAR CENTRA APKALPOŠANAS UZLABOJUMU UN DARBA PILNVEIDOŠANU
apmeklētāji var atstāt ierakstu atsauksmju un piedāvājumu grāmatā, kura atrodas Klientu reģistratūrā

 

pix
 
pix

8.MARTĀ - ĪPAŠA NODARBĪBA !

8.MARTĀ pl.19:00 divas treneres - Helen un Liāna aicina uz ĪPAŠU NODARBĪBU!

Sieviešu nedēļa no 5.marta līdz 11.martam

Sieviešu nedēļa no 5.marta līdz 11.martam  F1 Ziepniekkalns klubā ! Nāc kluba sieviešu...

ZUMBA CLASS 13.FEBRUĀRĪ!

13.februarī pl.19:00  gaidas VISUS uz ZUMBA CLASS kopā ar mūsu instruktoriem: Marina kritikova...
 
pix
pix
 
pix
 
pix